Miljö & Kvalitet

Rundvirke Industrier skall som köpare av skogsråvara och producent av stolpar och stamblocksämnen verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi uppnår detta genom att:

  • Uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC´s krav och intentioner när det gäller skogsråvara.
  • Förvissa oss om, så långt detta är möjligt, att inköpt råvara ej kommer från skogar som skyddats enligt lag i berört land eller från nyckelbiotoper enligt PEFC:s nyckelbiotopspolicy eller motsvarande i berört land.
  • Bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan minskar.
  • I de verksamheter som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 uppfylla kvalitets och miljöstandardens krav.
  • Verka för minskade koloxidutsläpp genom att bl a transportera råvara samt färdiga produkter på järnväg och båt när detta är möjligt.
  • Verka för att återanvända våra restprodukter samt sortera dessa i högsta möjliga mån.
  • Personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy.