Certifierad råvara

Certifierad råvara säkerställer att råvaran kommer ifrån säkra källor och att skogen alltid återplanteras.

Rundvirke Skog AB med systerbolag skall som köpare av skogsråvara, brukare av skogsmark samt säljare av förädlade träprodukter, verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi uppnår detta genom att:

  1. uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC krav och intentioner.
  2. förvissa oss om att inköpt råvara icke härstammar från:
  • Illegala avverkningar
  • Nyckelbiotoper eller skogar med höga bevarandevärden
  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Skogar med genetiskt manipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke- skoglig markanvändning

3. samt genom att

  • bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan minskar.
  • anskaffa råvara till största möjliga andel från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och verka för att denna andel ökar.
  • personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy.

Vill du veta mer om vårt arbete med certifierad råvara? Ta kontakt med våra virkesköpare på Rundvirke Skog. / Fredrik Granath, VD Rundvirke Skog

Virkesköpare Rundvirke Skog

Koncernens bolag är certifierade enligt PEFC. Vill du veta mer om certifieringen? Läs mer här.

www.pefc.se

Dokument för nedladdning

Här hittar du relevanta dokument för koncernens bolag.

Dokumentdatabas