Kvalitets- och miljöpolicy

Rundvirke Industrier med dotterbolag skall som köpare av skogsråvara, brukare av skogsmark samt tillverkare och säljare av förädlade träprodukter, verka för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att vi säkerställa och kontinuerligt förbättrar kvalitén på våra produkter och på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Kvalitetspolicy

Vårt produktsortiment är baserat på våra kunders behov och förväntningar.

 • Över hundra års erfarenhet inom området samt de höga kraven vi själva ställer på våra produkter ger företaget god konkurrenskraft.
 • Vi strävar alltid efter att förbättra kvalitén och ser det som ett naturligt led i att ständigt kunna erbjuda den bästa tänkbara produkten.
 • All personal har hög medvetenhet om de kvalitetskrav som är ställda på våra produkter och tjänster. Detta i kombination med gedigen kompetens gör att vi alltid kan leverera produkter som är en rekommendation till nya affärer.
 • I de verksamheter som är certifierade enligt ISO 9001 uppfyller vi kvalitetsstandardens krav.
 • Personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy.

Miljöpolicy

Miljön skall i alla hänseenden vara en styrande faktor i företagets verksamhet. Nedanstående punkter skall verka som ledstjärnor i detta arbete:

 • Klara och även överträffa lagar och regler som berör företaget.
 • Tillverka och transportera produkter på ett sådant sätt att deras miljöpåverkan minimeras under produktion, lagring, användning och destruktion.
 • Ge råd åt våra kunder så att de kan använda, lagra och sluthantera våra produkter på ett miljömässigt riktigt sätt.
 • Eftersträva minimering/eliminering av icke-returnerbart avfall. Det avfall som uppstår skall källsorteras och returneras i så hög utsträckning som möjligt.
 • Alltid prioritera en god arbetsmiljö.
 • Aktivt uppmuntra leverantörer och entreprenörer att införa och upprätthålla acceptabel miljöstandard.
 • Alltid arbeta för ständiga förbättringar av företagets miljösystem och därmed minska företagets belastning av miljön.
 • I de verksamheter som är certifierade enligt ISO 14001 uppfyller vi miljöstandardens krav.
 • Verka för reducerade koldioxidutsläpp genom att bland annat transportera råvara samt färdiga produkter på järnväg och båt när detta är möjligt.
 • Bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan minskar.
 • Verka för att återanvända våra restprodukter samt sortera dessa i högsta möjliga mån.
 • Personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy.